Refugee Advice

ትግርኛ

እቲ ናይ ትግርኛ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕ ባ ኣብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት (North of England Refugee Service) ዝርከብ ኩሉ ሓበሬታታት ብቋንቋ ትግርኛ ዘጠቓለለ እዩ።

እዞም ሓቀኛ ሓበሬታታት ዝሓዙ ወረቃቕትን ሓጸርቲ ጽሑፋትን ንቋንቋ ትግርኛ ዝዛረቡ ሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ተባሂሎም ዝተዳለዉ እዮም። እዚ ኸኣ ብዛዕ ባ ናይ ዑቕባ ምልክታ ኣሰራርሓ መንገዲ ብዝያዳ ንምፍላጥ ይሕግዞም።

 ኩሎም እቶም ጽሑፋት ብፒድኤፍ (pdf) መልክዕ  ዝቐረቡ እዮም። ነዞም ጽሑፋት እዚኣቶም ንምርኣይ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ ዝከኣል Adobe Acrobat ክህልወካ ኣለዎ።

ብዛዕ ባ እንህቦ ናይ ሓደ እዋን ኣገልግሎት (One Stop Services) ዝያዳ ሓበሬታ፡ ከምእውን ተወሳኺ ምኽርን ደገፍን ንምርካብ ኣገልግሎት ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዝብል መርበብ ሓበሬታ ክፈት።

እቲ ናይ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት መርበብ ሓበሬታ ዝያዳ ሓበሬታን መሳርሒታትን ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ግን ብቋንቋ እንግሊዘኛ ጥራይ እዩ ዝቐርብ።

ንሕቶኻ ኣብዚ ገጽ ዝተጽሓፈ ሓበሬታ ብምርኣይ መልሲ ክትረክብ ትኽእል፡፡

እዚ ሓበሬታ ዘገልግል ዕቝባ ንዝደልዩ ሰባት እንትኾን ካብዚኦም ሓበሬታታት ገሊኦም ኣብቲ ዓዲ ንክጸንሑ ፍቓድ ንዝረኸቡ ሰባትውን ዝሕግዙ ወይ ኣገዳሲ ዝኾኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።